Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υπολογιστικό Κέντρο1.1 - Εισαγωγή στην ακτινοβολία του μέλανος σώματος.
[Η φυσιογνωμία και οι "κανόνες" του μαθήματος]
00:50:20


1.2 - Το Χρονικό της κβαντικής επανάστασης.
[Παρένθεση]
00:39:44


1.3 - Επιστροφή στο μέλαν σώμα.
O γενικός τύπος του Planck και οι επιμέρους εμπειρικοί νόμοι.
00:44:00


1.4 - Η κρίση της κλασικής φυσικής και η εισαγωγή του φωτεινού κβάντου.
Η μέθοδος της διαστατικής ανάλυσης
00:53:28


1.5 - Το κλασικό όριο του τύπου του Planck.
Εξοικείωση με το φωτεινό κβάντο. Απλές εφαρμογές.
00:46:56


1.6 - Ωδή στο μέλαν σώμα.
Γιατί είναι, ίσως, το σπουδαιότερο φαινόμενο στη φύση - Εισαγωγή στο φωτοηλεκρικό φαινόμενο.
00:39:28


2.1 - Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο [συνέχεια].
Η πλήρης σωματιδιακή εικόνα του φωτός: Το φαινόμενο Compton.
00:42:57


2.2 - Το φαινόμενο Compton [συνέχεια].
Παραγωγή ακτίνων Χ και το πείραμα Compton - Εισαγωγή στο πρόβλημα της ατομικής σταθερότητας.
00:44:17


2.3 - Φως και βαρύτητα. [Παρεμβολή]
Το πείραμα του Pound - Επιστροφή στα άτομα: Το πείραμα του Rutherford.
00:47:24


2.4 - Εξοικείωση με την τάξη μεγέθους των φυσικών μεγεθών στο ατομικό επίπεδο.
Τα... "αθάνατα δάκρυα της Κλεοπάτρας" και άλλες εκτιμήσεις.
00:37:13


3.1 - Η θεωρία των κβαντωμένων τροχιών του Bohr I.
Επιτυχής πρόβλεψη του μεγέθους των ατόμων.
00:40:34


3.2 - Θεωρία του Bohr II.
Επιτυχής πρόβλεψη του έργου ιοντισμού και του υδρογονικού φάσματος. Εξήγηση της ατομικής σταθερότητας.
00:35:41


3.3 - Ασκήσεις πάνω στη θεωρία του Bohr.
Η σταθερά της λεπτής υφής και η χρήση της στους υπολογισμούς.
00:36:49


3.4 - Ασκήσεις πάνω στη θεωρία του Bohr. [Συνέχεια]

00:28:36


3.5 - Προβλήματα ανασκόπησης
Εφαρμογές του νόμου του Wien για το μέλαν σώμα.
00:39:24


3.6 - Προβλήματα ανασκόπησης. [συνέχεια]
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και φαινόμενο Compton.
00:33:50


4.1 - Κριτική στη θεωρία του Bohr.
Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης.
00:51:55


4.2 - Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης. [συνέχεια]
Εφαρμογές, κλασικό όριο.
00:31:32


4.3 - Το πείραμα Davisson-Germer.
Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός ως καθολική αρχή της φύσης.
00:37:19


4.4 - Η χρονανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger
και η στατιστική ερμηνεία των λύσεών της.
00:47:00


4.5 - Οι βασικές στατιστικές έννοιες
και η εφαρμογή τους στην κβαντομηχανική. Μέση θέση και αβεβαιότητα θέσης.
00:44:57


5.1 - Σωματίδιο σ’ ένα «σωληνάκι» ή απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού.
Η απλούστερη δυνατή εφαρμογή της εξισώσεως Schrödinger.
00:47:03


5.2 - Ασκήσεις.
Υπολογισμός μέσων τιμών και αβεβαιοτήτων, γραφικές παραστάσεις, παραδεκτές και μη παραδεκτές κυματοσυναρτήσεις.
00:41:35


5.3 - Η αρχή της αβεβαιότητας θέσης ορμής και οι συνέπειές της.
Το ασυμπίεστο των ατόμων και το τεράστιο μέγεθος των πυρηνικών ενεργειών.
00:42:34


5.4 - Η φύση των κβαντικών πιθανοτήτων.
Είναι θεμελιώδεις ή οφείλονται σε ατελή γνώση; Τελικά, «παίζει ζάρια ο θεός;»
00:36:39


6.1 - Ολοκλήρωση της στατιστικής ερμηνείας.
Κβαντομηχανικοί τελεστές και ο τύπος της μέσης τιμής.
00:31:22


6.2 - Ολοκλήρωση της στατιστικής ερμηνείας. [Συνέχεια]
Καταστάσεις μηδενικής αβεβαιότητας και καταστάσεις επαλληλίας. Εφαρμογή στην εξίσωση Schrödinger.
00:37:05


7.1 - Ο αρμονικός ταλαντωτής στην κβαντομηχανική.
Διαστατική απλοποίηση και λύση της εξισώσεως Schrödinger.
00:50:29


7.2 - Ο αρμονικός ταλαντωτής. [συνέχεια]
Ολοκλήρωση της λύσης. Ο γενικός τύπος για τις ιδιοτιμές.
00:36:45


7.3 - Ο αρμονικός ταλαντωτής. [συνέχεια]
Φυσική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η κίνηση «μηδενικού σημείου».
00:43:02


7.4 - Ο αρμονικός ταλαντωτής. [συνέχεια]
Ξανά η ενέργεια μηδενικού σημείου. Φυσικές εκδηλώσεις. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.
00:43:28


7.5 - Το άτομο του υδρογόνου Ι.
Σφαιρικά συμμετρικές λύσεις. Η θεμελιώδης κατάσταση του ατόμου.
00:38:54


8.1 - Το άτομο του υδρογόνου Ι. [Συνέχεια]
Ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επιτυχής πρόβλεψη του έργου ιοντισμού και του μεγέθους του ατόμου. Η έννοια του «τροχιακού».
00:43:49


8.2 - Το άτομο του υδρογόνου Ι. [Συνέχεια]
Σύγκριση με τη θεωρία του Bohr. Μέση και πιθανότερη απόσταση του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα.
00:49:07


8.3 - Το άτομο του υδρογόνου Ι. [Συνέχεια]
Σύγκριση με τη θεωρία του Bohr [συνέχεια]: Στροφορμή της θεμελιώδους καταστάσεως και πειραματική απόρριψη της θεωρίας του Bohr. Προβλήματα ανασκόπησης.
00:50:00


8.4 - Το σκαλοπάτι δυναμικού και το φαινόμενο της «απαγορευμένης ανάκλασης».
Υπολογισμός της πιθανότητας ανάκλασης και συζήτηση του «μυστηρίου» που ανακύπτει.
00:46:39


8.5 - Το μυστήριο της απαγορευμένης ανάκλασης[συνέχεια]-To Φαινόμενο της σήραγγας.
Προσεγγιστικός υπολογισμός του συντελεστή διέλευσης. Εφαρμογές.
00:46:09


9.1 - Εφαρμογές του φαινομένου της σήραγγας.
Το φαινόμενο της ραδιενέργειας άλφα και οι χρόνοι ζωής των ραδιενεργών πυρήνων.
00:39:52


9.2 - Εφαρμογές του φαινομένου της σήραγγας. [Σηνέχεια]
Πυρηνική σύντηξη στα άστρα.
00:37:37


9.3 - Προβλήματα ανασκόπησης
Σκαλοπάτι δυναμικού και φαινόμενο σήραγγας.
00:49:25


9.4 - Το άτομο του υδρογόνου ΙΙ.
Λύσεις με γωνιακή εξάρτηση. Οι κβαντικοί αριθμοί n, l, m και το φυσικό τους περιεχόμενο.
00:40:10


9.5 - Το άτομο του υδρογόνου ΙΙ. [Συνέχεια]
Επιτρεπόμενες και «απαγορευμένες» μεταβάσεις. Τα τροχιακά px, py και pz.
00:41:27


9.6 - Στροφορμή και ατομικός μαγνητισμός.
Το φαινόμενο Zeeman και το πείραμα Stern-Gerlach.
00:41:14


10.1 - Το σπιν.
Πειραματικά τεκμήρια και κβαντομηχανική περιγραφή. Γιατί το ηλεκτρονικό σπιν δεν μπορεί να οφείλεται σε περιστροφή του ηλεκτρονίου περί τον άξονά του;
00:40:49


10.2 - Το σπιν. [Συνέχεια]
Τι είναι τελικά το σπιν; Συζήτηση για τον θεμελιώδη ρόλο της μετρητικής διαδικασίας στην κβαντομηχανική. Η μαγνητική ανωμαλία του σπιν.
00:38:43


10.3 - Το σπιν και η αρχή του Pauli.
Η διάκριση των σωματιδίων σε Φερμιόνια και Μποζόνια και η θεμελιώδης σημασία της στη φύση.
00:45:49


10.4 - Το σπιν και η αρχή του Pauli. [Συνέχεια]
Εφαρμογές και θεωρητική εξήγηση. Η μη διακρισιμότητα των ταυτόσημων σωματιδίων στην κβαντομηχανική και οι συνέπειές της.
00:35:10


10.5 - Προβλήματα ανασκόπησης
Μελέτη των λύσεων ψnlm του ατόμου του υδρογόνου.
00:39:09


10.6 - Προβλήματα ανασκόπησης. [Συνέχεια]
Σωματίδιο (-α) σ’ ένα κυκλικό «σωληνάκι» ή πάνω στην επιφάνεια μιας σφαίρας.
00:39:40


11.1 - Το περιοδικό σύστημα των στοιχείων.
Το «φαινόμενο της θωράκισης» και η διάταξη των ενεργειακών επιπέδων στα πολυηλεκτρονιακά άτομα. Διαδοχικός εποικισμός τους με βάση την αρχή του Pauli και ο κανόνας του Hund.
00:49:07


11.2 - Το περιοδικό σύστημα των στοιχείων. [Συνέχεια]
Η ηλεκτρονιακή διάταξη απλών στοιχείων και η πρόβλεψη της χημικής συμπεριφοράς τους. Η βιολογική μοναδικότητα του νερού.
00:36:51


11.3 - Κβαντική θεωρία του χημικού δεσμού I
Το μοντέλο του διπλού πηγαδιού. Προσεγγιστική περιγραφή των μοριακών κυματοσυναρτήσεων. Το μόριο του H2.
00:45:33


11.4 - Κβαντική θεωρία του χημικού δεσμού II
Εφαρμογή σε απλά μόρια. Γιατί στον χημικό δεσμό συμβάλλουν μόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας; Ξανά το μόριο του νερού.
00:36:54


12.1 - Προβλήματα ανασκόπησης
πάνω στην αρχή του Pauli και την ατομική δομή • Η έννοια της ηλεκτραρνητικότητας. Εφαρμογή στο μόριο του Η2Ο.
00:44:14


12.2 - Προβλήματα ανασκόπησης [Συνέχεια]
Η έννοια του ενεργού πυρηνικού φορτίου. Φερμιόνια ή μποζόνια σ’ ένα γραμμικό ή κυκλικό σωληνάκι.
00:44:23


12.3 - Μοριακά φάσματα Ι
Το περιστροφικό φάσμα. Υπολογισμός των επιτρεπόμενων ενεργειών και του αντίστοιχου φάσματος εκπομπής ή απορρόφησης. Τάξεις μεγέθους.
00:39:37


12.4 - Μοριακά φάσματα IΙ
Το δονητικό φάσμα. Η προσέγγιση του αρμονικού ταλαντωτή. Τάξη μεγέθους των δονητικών ενεργειών σε σχέση με τις περιστροφικές ή ηλεκτρονιακές. Μοριακά φάσματα και το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
00:42:15


12.5 - Ύλη και φως Ι
Οι «τρεις» βασικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης του φωτός με τα άτομα και η αρχή λειτουργίας του σωλήνα λέιζερ.
00:47:56


12.5 - Ύλη και φως ΙI
Η αρχή λειτουργίας του σωλήνα λέιζερ [συνέχεια] και ιδιότητες του φωτός λέιζερ. Το όριο περίθλασης στην κατευθυντικότητα μιας δέσμης.
00:32:51


13.1 - Η αρχή της αβεβαιότητας χρόνου-ενέργειας.
Θεωρητική εξήγηση και εφαρμογές. Συσχέτιση χρόνου ζωής και πλάτους γραμμής των διεγερμένων καταστάσεων.
00:42:40


13.2 - Η αρχή της αβεβαιότητας χρόνου-ενέργειας. [Συνέχεια]
Εξήγηση της αστάθειας των διεγερμένων καταστάσεων • Προβλήματα ανασκόπησης.
01:31:10


13.3 - Ύλη και φως IIΙ
Γενική επισκόπηση των βασικών διαδικασιών. Οι έννοιες του ρυθμού, της ενεργού διατομής και της μέσης ελεύθερης διαδρομής των φωτονίων μέσα στην ύλη.
00:50:53


13.4 - Ύλη και φως ΙV
Μια ματιά στον πραγματικό κόσμο. Μέτρηση της ενεργού διατομής σκέδασης από δεδομένα της κοινής εμπειρίας.
00:41:16


© 2021 Υπολογιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κρήτης