Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υπολογιστικό Κέντρο1η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #01 - ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ανεπάρκεια της θεωρίας του Νεύτωνα.Οι δύο βασικές αρχές (α)Αρχή σχετικότητας και (β)Η ταχύτητα του φωτός. Αδρανειακά και μή συστήματα αναφοράς.Το πείραμα Michelson−Morley. Διαστολή του χρόνου, συστολή του μήκους.
00:44:58


1η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #02
Η ανεπάρκεια της θεωρίας του Νεύτωνα.Οι δύο βασικές αρχές (α)Αρχή σχετικότητας και (β)Η ταχύτητα του φωτός. Αδρανειακά και μή συστήματα αναφοράς.Το πείραμα Michelson−Morley. Διαστολή του χρόνου, συστολή του μήκους.
00:51:07


1η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #03
Η ανεπάρκεια της θεωρίας του Νεύτωνα.Οι δύο βασικές αρχές (α)Αρχή σχετικότητας και (β)Η ταχύτητα του φωτός. Αδρανειακά και μή συστήματα αναφοράς.Το πείραμα Michelson−Morley. Διαστολή του χρόνου, συστολή του μήκους.
00:47:53


1η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #04
Η ανεπάρκεια της θεωρίας του Νεύτωνα.Οι δύο βασικές αρχές (α)Αρχή σχετικότητας και (β)Η ταχύτητα του φωτός. Αδρανειακά και μή συστήματα αναφοράς.Το πείραμα Michelson−Morley. Διαστολή του χρόνου, συστολή του μήκους.
00:47:44


2η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #05
Σχετικιστική μηχανική. Ενέργεια, ορμή σώματος. Η σχέση ενέργειας-ορμής. Ενέργεια ηρεμίας. Μονάδες μάζας, ενέργειας και ορμής. Μετασχηματισμό́ς Lorentz της ενέργειας και της ορμής σώματος. Το μή σχετικιστικό ό́ριο. Το τετρά́νυσμα της ορμή́ς, ή "τετραορμή́”. Σωμάτια με μά́ζα μηδέ́ν. Φωτόνια, φαινόμενο Compton, φαινόμενο Doppler. Διά́σπαση ασταθού́ς σωματί́ου. Πυρηνικοί́ αντιδραστή́ρες.
00:41:12


2η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #06
Σχετικιστική μηχανική. Ενέργεια, ορμή σώματος. Η σχέση ενέργειας-ορμής. Ενέργεια ηρεμίας. Μονάδες μάζας, ενέργειας και ορμής. Μετασχηματισμό́ς Lorentz της ενέργειας και της ορμής σώματος. Το μή σχετικιστικό ό́ριο. Το τετρά́νυσμα της ορμή́ς, ή "τετραορμή́”. Σωμάτια με μά́ζα μηδέ́ν. Φωτόνια, φαινόμενο Compton, φαινόμενο Doppler. Διά́σπαση ασταθού́ς σωματί́ου. Πυρηνικοί́ αντιδραστή́ρες.
00:48:46


2η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #07
Σχετικιστική μηχανική. Ενέργεια, ορμή σώματος. Η σχέση ενέργειας-ορμής. Ενέργεια ηρεμίας. Μονάδες μάζας, ενέργειας και ορμής. Μετασχηματισμό́ς Lorentz της ενέργειας και της ορμής σώματος. Το μή σχετικιστικό ό́ριο. Το τετρά́νυσμα της ορμή́ς, ή "τετραορμή́”. Σωμάτια με μά́ζα μηδέ́ν. Φωτόνια, φαινόμενο Compton, φαινόμενο Doppler. Διά́σπαση ασταθού́ς σωματί́ου. Πυρηνικοί́ αντιδραστή́ρες.
00:55:07


2η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #08
Σχετικιστική μηχανική. Ενέργεια, ορμή σώματος. Η σχέση ενέργειας-ορμής. Ενέργεια ηρεμίας. Μονάδες μάζας, ενέργειας και ορμής. Μετασχηματισμό́ς Lorentz της ενέργειας και της ορμής σώματος. Το μή σχετικιστικό ό́ριο. Το τετρά́νυσμα της ορμή́ς, ή "τετραορμή́”. Σωμάτια με μά́ζα μηδέ́ν. Φωτόνια, φαινόμενο Compton, φαινόμενο Doppler. Διά́σπαση ασταθού́ς σωματί́ου. Πυρηνικοί́ αντιδραστή́ρες.
00:39:46


3η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 6 - #09
Ο νό́μος του Νεύ́τωνα. Κίνηση σώ́ματος υπό́ την επί́δραση σταθερή́ς δύναμη. Ποιοτική́ και ποσοτική́ ανά́λυση. Επιταχυνό́μενος παρατηρητή́ς. Στιγμιαί́ο αδρανειακό́ σύστημα. Διαστημικά́ ταξί́δια. Ταξί́δι με σταθερή́ επιτά́χυνση. Διανύ́σματα, τανυστέ́ς, αναλλοί́ωτα. Εφαρμογέ́ς: (α) Ενέ́ργειες και ορμές στα συστήματα Κέ́ντρου Μάζας και Εργαστηρί́ου. (β) Κατώ́φλι ενέ́ργειας στο σύ́στημα του εργαστηρί́ου για την παραγωγή́ νέ́ων σωματί́ων.
00:45:38


3η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 6 - #10
Ο νό́μος του Νεύ́τωνα. Κίνηση σώ́ματος υπό́ την επί́δραση σταθερή́ς δύναμη. Ποιοτική́ και ποσοτική́ ανά́λυση. Επιταχυνό́μενος παρατηρητή́ς. Στιγμιαί́ο αδρανειακό́ σύστημα. Διαστημικά́ ταξί́δια. Ταξί́δι με σταθερή́ επιτά́χυνση. Διανύ́σματα, τανυστέ́ς, αναλλοί́ωτα. Εφαρμογέ́ς: (α) Ενέ́ργειες και ορμές στα συστήματα Κέ́ντρου Μάζας και Εργαστηρί́ου. (β) Κατώ́φλι ενέ́ργειας στο σύ́στημα του εργαστηρί́ου για την παραγωγή́ νέ́ων σωματί́ων.
00:43:29


3η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 6 - #11
Ο νό́μος του Νεύ́τωνα. Κίνηση σώ́ματος υπό́ την επί́δραση σταθερή́ς δύναμη. Ποιοτική́ και ποσοτική́ ανά́λυση. Επιταχυνό́μενος παρατηρητή́ς. Στιγμιαί́ο αδρανειακό́ σύστημα. Διαστημικά́ ταξί́δια. Ταξί́δι με σταθερή́ επιτά́χυνση. Διανύ́σματα, τανυστέ́ς, αναλλοί́ωτα. Εφαρμογέ́ς: (α) Ενέ́ργειες και ορμές στα συστήματα Κέ́ντρου Μάζας και Εργαστηρί́ου. (β) Κατώ́φλι ενέ́ργειας στο σύ́στημα του εργαστηρί́ου για την παραγωγή́ νέ́ων σωματί́ων.
00:51:15


3η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 6 - #12
Ο νό́μος του Νεύ́τωνα. Κίνηση σώ́ματος υπό́ την επί́δραση σταθερή́ς δύναμη. Ποιοτική́ και ποσοτική́ ανά́λυση. Επιταχυνό́μενος παρατηρητή́ς. Στιγμιαί́ο αδρανειακό́ σύστημα. Διαστημικά́ ταξί́δια. Ταξί́δι με σταθερή́ επιτά́χυνση. Διανύ́σματα, τανυστέ́ς, αναλλοί́ωτα. Εφαρμογέ́ς: (α) Ενέ́ργειες και ορμές στα συστήματα Κέ́ντρου Μάζας και Εργαστηρί́ου. (β) Κατώ́φλι ενέ́ργειας στο σύ́στημα του εργαστηρί́ου για την παραγωγή́ νέ́ων σωματί́ων.
00:31:09


3η Εβδομάδα - Μέρος 5 από 6 - #13
Ο νό́μος του Νεύ́τωνα. Κίνηση σώ́ματος υπό́ την επί́δραση σταθερή́ς δύναμη. Ποιοτική́ και ποσοτική́ ανά́λυση. Επιταχυνό́μενος παρατηρητή́ς. Στιγμιαί́ο αδρανειακό́ σύστημα. Διαστημικά́ ταξί́δια. Ταξί́δι με σταθερή́ επιτά́χυνση. Διανύ́σματα, τανυστέ́ς, αναλλοί́ωτα. Εφαρμογέ́ς: (α) Ενέ́ργειες και ορμές στα συστήματα Κέ́ντρου Μάζας και Εργαστηρί́ου. (β) Κατώ́φλι ενέ́ργειας στο σύ́στημα του εργαστηρί́ου για την παραγωγή́ νέ́ων σωματί́ων.
00:45:13


3η Εβδομάδα - Μέρος 6 από 6 - #14
Ο νό́μος του Νεύ́τωνα. Κίνηση σώ́ματος υπό́ την επί́δραση σταθερή́ς δύναμη. Ποιοτική́ και ποσοτική́ ανά́λυση. Επιταχυνό́μενος παρατηρητή́ς. Στιγμιαί́ο αδρανειακό́ σύστημα. Διαστημικά́ ταξί́δια. Ταξί́δι με σταθερή́ επιτά́χυνση. Διανύ́σματα, τανυστέ́ς, αναλλοί́ωτα. Εφαρμογέ́ς: (α) Ενέ́ργειες και ορμές στα συστήματα Κέ́ντρου Μάζας και Εργαστηρί́ου. (β) Κατώ́φλι ενέ́ργειας στο σύ́στημα του εργαστηρί́ου για την παραγωγή́ νέ́ων σωματί́ων.
00:35:10


4η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #15 - II. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Το πείραμα του Rutherford και η δομή́ της ύ́λης. Η δομή́ των πυρή́νων. Το νετρό́νιο και οι ιδιό́τητέ́ς του. Βασικά́ χαρακτηριστικά́ των πυρήνων. Ατομικό́ς, μαζικό́ς αριθμός. Μέγεθος, μάζα, φορτίο, σπιν,Μαγνητική ροπή. Ενέργεια σύνδεσης πυρήνα.
00:47:10


4η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #16
Το πείραμα του Rutherford και η δομή́ της ύ́λης. Η δομή́ των πυρή́νων. Το νετρό́νιο και οι ιδιό́τητέ́ς του. Βασικά́ χαρακτηριστικά́ των πυρήνων. Ατομικό́ς, μαζικό́ς αριθμός. Μέγεθος, μάζα, φορτίο, σπιν,Μαγνητική ροπή. Ενέργεια σύνδεσης πυρήνα.
00:46:28


4η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #17
Το πείραμα του Rutherford και η δομή́ της ύ́λης. Η δομή́ των πυρή́νων. Το νετρό́νιο και οι ιδιό́τητέ́ς του. Βασικά́ χαρακτηριστικά́ των πυρήνων. Ατομικό́ς, μαζικό́ς αριθμός. Μέγεθος, μάζα, φορτίο, σπιν,Μαγνητική ροπή. Ενέργεια σύνδεσης πυρήνα.
00:50:58


4η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #18
Το πείραμα του Rutherford και η δομή́ της ύ́λης. Η δομή́ των πυρή́νων. Το νετρό́νιο και οι ιδιό́τητέ́ς του. Βασικά́ χαρακτηριστικά́ των πυρήνων. Ατομικό́ς, μαζικό́ς αριθμός. Μέγεθος, μάζα, φορτίο, σπιν,Μαγνητική ροπή. Ενέργεια σύνδεσης πυρήνα.
00:46:23


5η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 6 - #19
Πυρηνικά μοντέλα. Μέγεθος και τυπικέ́ς ενέ́ργειες. Το απλοϊκό́ μοντέλο του πυρήνα με μόνο πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Το "μοντέλο της υγρής σταγό́νας” για τους μεγάλους πυρήνες. Το "μοντέ́λο των φλοιώ́ν”. Η απαγορευτική αρχή του Pauli. Η ευστά́θεια των νετρονίων των ευσταθώ́ν πυρή́νων. Η ευστάθεια του Δευτερί́ου. Η αβεβαιότητα ενέ́ργειας-χρό́νου και οι δυνά́μεις ανταλλαγή́ς. Εμβέ́λεια δύναμης ανταλλαγή́ς. Παραδείγματα. Το μοντέλο Yukawa για την πυρηνική́ δύ́ναμη, το πεδί́ο των μεσονί́ων και τα π-μεσόνια.
00:47:44


5η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 6 - #20
Πυρηνικά μοντέλα. Μέγεθος και τυπικέ́ς ενέ́ργειες. Το απλοϊκό́ μοντέλο του πυρήνα με μόνο πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Το "μοντέλο της υγρής σταγό́νας” για τους μεγάλους πυρήνες. Το "μοντέ́λο των φλοιώ́ν”. Η απαγορευτική αρχή του Pauli. Η ευστά́θεια των νετρονίων των ευσταθώ́ν πυρή́νων. Η ευστάθεια του Δευτερί́ου. Η αβεβαιότητα ενέ́ργειας-χρό́νου και οι δυνά́μεις ανταλλαγή́ς. Εμβέ́λεια δύναμης ανταλλαγή́ς. Παραδείγματα. Το μοντέλο Yukawa για την πυρηνική́ δύ́ναμη, το πεδί́ο των μεσονί́ων και τα π-μεσόνια.
00:48:08


5η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 6 - #21
Πυρηνικά μοντέλα. Μέγεθος και τυπικέ́ς ενέ́ργειες. Το απλοϊκό́ μοντέλο του πυρήνα με μόνο πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Το "μοντέλο της υγρής σταγό́νας” για τους μεγάλους πυρήνες. Το "μοντέ́λο των φλοιώ́ν”. Η απαγορευτική αρχή του Pauli. Η ευστά́θεια των νετρονίων των ευσταθώ́ν πυρή́νων. Η ευστάθεια του Δευτερί́ου. Η αβεβαιότητα ενέ́ργειας-χρό́νου και οι δυνά́μεις ανταλλαγή́ς. Εμβέ́λεια δύναμης ανταλλαγή́ς. Παραδείγματα. Το μοντέλο Yukawa για την πυρηνική́ δύ́ναμη, το πεδί́ο των μεσονί́ων και τα π-μεσόνια.
00:44:59


5η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 6 - #22
Πυρηνικά μοντέλα. Μέγεθος και τυπικέ́ς ενέ́ργειες. Το απλοϊκό́ μοντέλο του πυρήνα με μόνο πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Το "μοντέλο της υγρής σταγό́νας” για τους μεγάλους πυρήνες. Το "μοντέ́λο των φλοιώ́ν”. Η απαγορευτική αρχή του Pauli. Η ευστά́θεια των νετρονίων των ευσταθώ́ν πυρή́νων. Η ευστάθεια του Δευτερί́ου. Η αβεβαιότητα ενέ́ργειας-χρό́νου και οι δυνά́μεις ανταλλαγή́ς. Εμβέ́λεια δύναμης ανταλλαγή́ς. Παραδείγματα. Το μοντέλο Yukawa για την πυρηνική́ δύ́ναμη, το πεδί́ο των μεσονί́ων και τα π-μεσόνια.
00:43:23


5η Εβδομάδα - Μέρος 5 από 6 - #23
Πυρηνικά μοντέλα. Μέγεθος και τυπικέ́ς ενέ́ργειες. Το απλοϊκό́ μοντέλο του πυρήνα με μόνο πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Το "μοντέλο της υγρής σταγό́νας” για τους μεγάλους πυρήνες. Το "μοντέ́λο των φλοιώ́ν”. Η απαγορευτική αρχή του Pauli. Η ευστά́θεια των νετρονίων των ευσταθώ́ν πυρή́νων. Η ευστάθεια του Δευτερί́ου. Η αβεβαιότητα ενέ́ργειας-χρό́νου και οι δυνά́μεις ανταλλαγή́ς. Εμβέ́λεια δύναμης ανταλλαγή́ς. Παραδείγματα. Το μοντέλο Yukawa για την πυρηνική́ δύ́ναμη, το πεδί́ο των μεσονί́ων και τα π-μεσόνια.
00:48:37


5η Εβδομάδα - Μέρος 6 από 6 - #24
Πυρηνικά μοντέλα. Μέγεθος και τυπικέ́ς ενέ́ργειες. Το απλοϊκό́ μοντέλο του πυρήνα με μόνο πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Το "μοντέλο της υγρής σταγό́νας” για τους μεγάλους πυρήνες. Το "μοντέ́λο των φλοιώ́ν”. Η απαγορευτική αρχή του Pauli. Η ευστά́θεια των νετρονίων των ευσταθώ́ν πυρή́νων. Η ευστάθεια του Δευτερί́ου. Η αβεβαιότητα ενέ́ργειας-χρό́νου και οι δυνά́μεις ανταλλαγή́ς. Εμβέ́λεια δύναμης ανταλλαγή́ς. Παραδείγματα. Το μοντέλο Yukawa για την πυρηνική́ δύ́ναμη, το πεδί́ο των μεσονί́ων και τα π-μεσόνια.
00:44:16


6η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #25
Ραδιενέργεια. Ο Νό́μος της Ραδιενέ́ργειας. Ακτινοβολί́ες α, β & γ. Μέ́σος χρό́νος ζωής ασταθού́ς πυρήνα. Ακτινοβολί́α β & νετρί́νο. Η ομοτιμί́α & η παραβί́ασή́ της από την ακτινοβολί́α β. Η πρόταση των T.D.Lee και C.N.Yang (1956) και η πειραματική́ της επαλήθευση (Wu, 1957). Το φαινόμενο σή́ραγγας και η ραδιενέργεια α. Υπολογισμός του μέσου χρόνου ζωής α ραδιενεργού́ πυρήνα. Το μοντέ́λο του Enrico Fermi για την ραδιενέ́ργεια β. Εφαρμογέ́ς. Χρονολόγηση.
00:48:55


6η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #26
Ραδιενέργεια. Ο Νό́μος της Ραδιενέ́ργειας. Ακτινοβολί́ες α, β & γ. Μέ́σος χρό́νος ζωής ασταθού́ς πυρήνα. Ακτινοβολί́α β & νετρί́νο. Η ομοτιμί́α & η παραβί́ασή́ της από την ακτινοβολί́α β. Η πρόταση των T.D.Lee και C.N.Yang (1956) και η πειραματική́ της επαλήθευση (Wu, 1957). Το φαινόμενο σή́ραγγας και η ραδιενέργεια α. Υπολογισμός του μέσου χρόνου ζωής α ραδιενεργού́ πυρήνα. Το μοντέ́λο του Enrico Fermi για την ραδιενέ́ργεια β. Εφαρμογέ́ς. Χρονολόγηση.
00:45:18


6η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #27
Ραδιενέργεια. Ο Νό́μος της Ραδιενέ́ργειας. Ακτινοβολί́ες α, β & γ. Μέ́σος χρό́νος ζωής ασταθού́ς πυρήνα. Ακτινοβολί́α β & νετρί́νο. Η ομοτιμί́α & η παραβί́ασή́ της από την ακτινοβολί́α β. Η πρόταση των T.D.Lee και C.N.Yang (1956) και η πειραματική́ της επαλήθευση (Wu, 1957). Το φαινόμενο σή́ραγγας και η ραδιενέργεια α. Υπολογισμός του μέσου χρόνου ζωής α ραδιενεργού́ πυρήνα. Το μοντέ́λο του Enrico Fermi για την ραδιενέ́ργεια β. Εφαρμογέ́ς. Χρονολόγηση.
00:46:50


6η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #28
Ραδιενέργεια. Ο Νό́μος της Ραδιενέ́ργειας. Ακτινοβολί́ες α, β & γ. Μέ́σος χρό́νος ζωής ασταθού́ς πυρήνα. Ακτινοβολί́α β & νετρί́νο. Η ομοτιμί́α & η παραβί́ασή́ της από την ακτινοβολί́α β. Η πρόταση των T.D.Lee και C.N.Yang (1956) και η πειραματική́ της επαλήθευση (Wu, 1957). Το φαινόμενο σή́ραγγας και η ραδιενέργεια α. Υπολογισμός του μέσου χρόνου ζωής α ραδιενεργού́ πυρήνα. Το μοντέ́λο του Enrico Fermi για την ραδιενέ́ργεια β. Εφαρμογέ́ς. Χρονολόγηση.
00:36:11


7η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 3 - #29
Πυρηνική́ σχά́ση και σύ́ντηξη. Πυρηνικέ́ς αντιδρά́σεις. Διέ́λευση και απορρό́φηση ακτινοβολί́ας από την ύλη. Σκέ́δαση, ενεργό́ς διατομή́, μέ́ση ελεύ́θερη διαδρομή́ σωματί́ων δέσμης στην ύλη. Δοσιμετρία.
00:45:24


7η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 3 - #30
Πυρηνική́ σχά́ση και σύ́ντηξη. Πυρηνικέ́ς αντιδρά́σεις. Διέ́λευση και απορρό́φηση ακτινοβολί́ας από την ύλη. Σκέ́δαση, ενεργό́ς διατομή́, μέ́ση ελεύ́θερη διαδρομή́ σωματί́ων δέσμης στην ύλη. Δοσιμετρία.
00:46:00


7η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 3 - #31
Πυρηνική́ σχά́ση και σύ́ντηξη. Πυρηνικέ́ς αντιδρά́σεις. Διέ́λευση και απορρό́φηση ακτινοβολί́ας από την ύλη. Σκέ́δαση, ενεργό́ς διατομή́, μέ́ση ελεύ́θερη διαδρομή́ σωματί́ων δέσμης στην ύλη. Δοσιμετρία.
00:40:58


8η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 4 - #32 - ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
Η πρώ́τη "Οικογέ́νεια” σωματιδί́ων. Πληθώρα νέων ασταθώ́ν σωματιδί́ων στις κοσμικέ́ς ακτί́νες και στους επιταχυντέ́ς. Μά́ζες και χρό́νοι ζωή́ς. Οι τέ́σσερις αλληλεπιδρά́σεις. Αδρό́νια, λεπτό́νια. Βαρυό́νια, μεσόνια. Διατήρηση ενέ́ργειας, ορμής, ηλεκτρικού́ φορτί́ου, ισοτοπικού́ σπιν, βαρυονικού́ αριθμού́. Τα σωμάτια K±, K0, K ̄0. Η παραγωγή́, η διάσπασή́ τους και η "Παραδοξό́τητα” (Strangeness S).
00:43:41


8η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 4 - #33
Η πρώ́τη "Οικογέ́νεια” σωματιδί́ων. Πληθώρα νέων ασταθώ́ν σωματιδί́ων στις κοσμικέ́ς ακτί́νες και στους επιταχυντέ́ς. Μά́ζες και χρό́νοι ζωή́ς. Οι τέ́σσερις αλληλεπιδρά́σεις. Αδρό́νια, λεπτό́νια. Βαρυό́νια, μεσόνια. Διατήρηση ενέ́ργειας, ορμής, ηλεκτρικού́ φορτί́ου, ισοτοπικού́ σπιν, βαρυονικού́ αριθμού́. Τα σωμάτια K±, K0, K ̄0. Η παραγωγή́, η διάσπασή́ τους και η "Παραδοξό́τητα” (Strangeness S).
00:41:37


8η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 4 - #34
Η πρώ́τη "Οικογέ́νεια” σωματιδί́ων. Πληθώρα νέων ασταθώ́ν σωματιδί́ων στις κοσμικέ́ς ακτί́νες και στους επιταχυντέ́ς. Μά́ζες και χρό́νοι ζωή́ς. Οι τέ́σσερις αλληλεπιδρά́σεις. Αδρό́νια, λεπτό́νια. Βαρυό́νια, μεσόνια. Διατήρηση ενέ́ργειας, ορμής, ηλεκτρικού́ φορτί́ου, ισοτοπικού́ σπιν, βαρυονικού́ αριθμού́. Τα σωμάτια K±, K0, K ̄0. Η παραγωγή́, η διάσπασή́ τους και η "Παραδοξό́τητα” (Strangeness S).
00:46:55


8η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 4 - #35
Η πρώ́τη "Οικογέ́νεια” σωματιδί́ων. Πληθώρα νέων ασταθώ́ν σωματιδί́ων στις κοσμικέ́ς ακτί́νες και στους επιταχυντέ́ς. Μά́ζες και χρό́νοι ζωή́ς. Οι τέ́σσερις αλληλεπιδρά́σεις. Αδρό́νια, λεπτό́νια. Βαρυό́νια, μεσόνια. Διατήρηση ενέ́ργειας, ορμής, ηλεκτρικού́ φορτί́ου, ισοτοπικού́ σπιν, βαρυονικού́ αριθμού́. Τα σωμάτια K±, K0, K ̄0. Η παραγωγή́, η διάσπασή́ τους και η "Παραδοξό́τητα” (Strangeness S).
00:46:37


9η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 6 - #36
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ στη φυσική. Το θεώρημα της Noether. Συμμετρί́α και εκφυλισμό́ς. Τα μεμονωμένα ακίνητα σωματίδια ως ιδιοκαταστά́σεις της "Χαμιλτονιανή́ς του Κόσμου”, με αντίστοιχες ιδιοτιμέ́ς τις ενέ́ργειες ηρεμίας τους.
00:40:30


9η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 6 - #37
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ στη φυσική. Το θεώρημα της Noether. Συμμετρί́α και εκφυλισμό́ς. Τα μεμονωμένα ακίνητα σωματίδια ως ιδιοκαταστά́σεις της "Χαμιλτονιανή́ς του Κόσμου”, με αντίστοιχες ιδιοτιμέ́ς τις ενέ́ργειες ηρεμίας τους.
01:01:54


9η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 6 - #38
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ στη φυσική. Το θεώρημα της Noether. Συμμετρί́α και εκφυλισμό́ς. Τα μεμονωμένα ακίνητα σωματίδια ως ιδιοκαταστά́σεις της "Χαμιλτονιανή́ς του Κόσμου”, με αντίστοιχες ιδιοτιμέ́ς τις ενέ́ργειες ηρεμίας τους.
00:47:42


9η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 6 - #39
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ στη φυσική. Το θεώρημα της Noether. Συμμετρί́α και εκφυλισμό́ς. Τα μεμονωμένα ακίνητα σωματίδια ως ιδιοκαταστά́σεις της "Χαμιλτονιανή́ς του Κόσμου”, με αντίστοιχες ιδιοτιμέ́ς τις ενέ́ργειες ηρεμίας τους.
00:41:33


9η Εβδομάδα - Μέρος 5 από 6 - #40
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ στη φυσική. Το θεώρημα της Noether. Συμμετρί́α και εκφυλισμό́ς. Τα μεμονωμένα ακίνητα σωματίδια ως ιδιοκαταστά́σεις της "Χαμιλτονιανή́ς του Κόσμου”, με αντίστοιχες ιδιοτιμέ́ς τις ενέ́ργειες ηρεμίας τους.
00:44:59


9η Εβδομάδα - Μέρος 6 από 6 - #41
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ στη φυσική. Το θεώρημα της Noether. Συμμετρί́α και εκφυλισμό́ς. Τα μεμονωμένα ακίνητα σωματίδια ως ιδιοκαταστά́σεις της "Χαμιλτονιανή́ς του Κόσμου”, με αντίστοιχες ιδιοτιμέ́ς τις ενέ́ργειες ηρεμίας τους.
00:44:57


10η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 6 - #42
Η σημερινή εικόνα. Πλήρης πί́νακας των στοιχειωδών σωματιδί́ων ύλης. Αναβάθμιση του "χρώματος” σε ανάλογο για την ισχυρή δύναμη του ηλεκτρικού φορτίου της ηλεκτρομαγνητική́ς. Οι φορεί́ς των δυνάμεων. Τα "γλοιό́νια”.
00:59:16


10η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 6 - #43
Η σημερινή εικόνα. Πλήρης πί́νακας των στοιχειωδών σωματιδί́ων ύλης. Αναβάθμιση του "χρώματος” σε ανάλογο για την ισχυρή δύναμη του ηλεκτρικού φορτίου της ηλεκτρομαγνητική́ς. Οι φορεί́ς των δυνάμεων. Τα "γλοιό́νια”.
00:23:50


10η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 6 - #44
Η σημερινή εικόνα. Πλήρης πί́νακας των στοιχειωδών σωματιδί́ων ύλης. Αναβάθμιση του "χρώματος” σε ανάλογο για την ισχυρή δύναμη του ηλεκτρικού φορτίου της ηλεκτρομαγνητική́ς. Οι φορεί́ς των δυνάμεων. Τα "γλοιό́νια”.
00:45:33


10η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 6 - #45
Η σημερινή εικόνα. Πλήρης πί́νακας των στοιχειωδών σωματιδί́ων ύλης. Αναβάθμιση του "χρώματος” σε ανάλογο για την ισχυρή δύναμη του ηλεκτρικού φορτίου της ηλεκτρομαγνητική́ς. Οι φορεί́ς των δυνάμεων. Τα "γλοιό́νια”.
00:48:23


10η Εβδομάδα - Μέρος 5 από 6 - #46
Η σημερινή εικόνα. Πλήρης πί́νακας των στοιχειωδών σωματιδί́ων ύλης. Αναβάθμιση του "χρώματος” σε ανάλογο για την ισχυρή δύναμη του ηλεκτρικού φορτίου της ηλεκτρομαγνητική́ς. Οι φορεί́ς των δυνάμεων. Τα "γλοιό́νια”.
00:41:59


10η Εβδομάδα - Μέρος 6 από 6 - #47
Η σημερινή εικόνα. Πλήρης πί́νακας των στοιχειωδών σωματιδί́ων ύλης. Αναβάθμιση του "χρώματος” σε ανάλογο για την ισχυρή δύναμη του ηλεκτρικού φορτίου της ηλεκτρομαγνητική́ς. Οι φορεί́ς των δυνάμεων. Τα "γλοιό́νια”.
00:41:15


11η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 6 - #48
Το παρά́δειγμα της διά́σπασης του νετρονί́ου στην απλοϊκή́ θεωρία Fermi. Fermi′s Golden Rule. Διαγράμματα Feynman. Η εντυπωσιακή επιτυχί́α του Καθιερωμένου Προτύ́που των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Εφαρμογές.
00:46:32


11η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 6 - #49
Το παρά́δειγμα της διά́σπασης του νετρονί́ου στην απλοϊκή́ θεωρία Fermi. Fermi′s Golden Rule. Διαγράμματα Feynman. Η εντυπωσιακή επιτυχί́α του Καθιερωμένου Προτύ́που των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Εφαρμογές.
00:57:59


11η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 6 - #50
Το παρά́δειγμα της διά́σπασης του νετρονί́ου στην απλοϊκή́ θεωρία Fermi. Fermi′s Golden Rule. Διαγράμματα Feynman. Η εντυπωσιακή επιτυχί́α του Καθιερωμένου Προτύ́που των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Εφαρμογές.
00:49:01


11η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 6 - #51
Το παρά́δειγμα της διά́σπασης του νετρονί́ου στην απλοϊκή́ θεωρία Fermi. Fermi′s Golden Rule. Διαγράμματα Feynman. Η εντυπωσιακή επιτυχί́α του Καθιερωμένου Προτύ́που των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Εφαρμογές.
00:38:49


11η Εβδομάδα - Μέρος 5 από 6 - #52
Το παρά́δειγμα της διά́σπασης του νετρονί́ου στην απλοϊκή́ θεωρία Fermi. Fermi′s Golden Rule. Διαγράμματα Feynman. Η εντυπωσιακή επιτυχί́α του Καθιερωμένου Προτύ́που των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Εφαρμογές.
00:44:45


11η Εβδομάδα - Μέρος 6 από 6 - #53
Το παρά́δειγμα της διά́σπασης του νετρονί́ου στην απλοϊκή́ θεωρία Fermi. Fermi′s Golden Rule. Διαγράμματα Feynman. Η εντυπωσιακή επιτυχί́α του Καθιερωμένου Προτύ́που των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Εφαρμογές.
00:59:13


12η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 6 - #54 - IV ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
Η Βαρυτική Αλληλεπί́δραση. Σύ́ντομη εισαγωγή στις βασικέ́ς αρχές και έ́ννοιες της Γενική́ς Θεωρίας της Σχετικό́τητας του Einstein. Γαλιλαί́ος-Eötvös. Η Ισχυρή Αρχή́ της Ισοδυναμίας. Η Βαρύ́τητα ως Γεωμετρί́α.
00:47:37


12η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 6 - #55
Η Βαρυτική Αλληλεπί́δραση. Σύ́ντομη εισαγωγή στις βασικέ́ς αρχές και έ́ννοιες της Γενική́ς Θεωρίας της Σχετικό́τητας του Einstein. Γαλιλαί́ος-Eötvös. Η Ισχυρή Αρχή́ της Ισοδυναμίας. Η Βαρύ́τητα ως Γεωμετρί́α.
00:48:08


12η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 6 - #56
Η Βαρυτική Αλληλεπί́δραση. Σύ́ντομη εισαγωγή στις βασικέ́ς αρχές και έ́ννοιες της Γενική́ς Θεωρίας της Σχετικό́τητας του Einstein. Γαλιλαί́ος-Eötvös. Η Ισχυρή Αρχή́ της Ισοδυναμίας. Η Βαρύ́τητα ως Γεωμετρί́α.
00:42:41


12η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 6 - #57
Η Βαρυτική Αλληλεπί́δραση. Σύ́ντομη εισαγωγή στις βασικέ́ς αρχές και έ́ννοιες της Γενική́ς Θεωρίας της Σχετικό́τητας του Einstein. Γαλιλαί́ος-Eötvös. Η Ισχυρή Αρχή́ της Ισοδυναμίας. Η Βαρύ́τητα ως Γεωμετρί́α.
00:49:50


12η Εβδομάδα - Μέρος 5 από 6 - #58
Η Βαρυτική Αλληλεπί́δραση. Σύ́ντομη εισαγωγή στις βασικέ́ς αρχές και έ́ννοιες της Γενική́ς Θεωρίας της Σχετικό́τητας του Einstein. Γαλιλαί́ος-Eötvös. Η Ισχυρή Αρχή́ της Ισοδυναμίας. Η Βαρύ́τητα ως Γεωμετρί́α.
00:38:55


12η Εβδομάδα - Μέρος 6 από 6 - #59
Η Βαρυτική Αλληλεπί́δραση. Σύ́ντομη εισαγωγή στις βασικέ́ς αρχές και έ́ννοιες της Γενική́ς Θεωρίας της Σχετικό́τητας του Einstein. Γαλιλαί́ος-Eötvös. Η Ισχυρή Αρχή́ της Ισοδυναμίας. Η Βαρύ́τητα ως Γεωμετρί́α.
00:48:44


13η Εβδομάδα - Μέρος 1 από 9 - #60
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
00:40:07


13η Εβδομάδα - Μέρος 2 από 9 - #61
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
00:53:17


13η Εβδομάδα - Μέρος 3 από 9 - #62
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
01:19:34


13η Εβδομάδα - Μέρος 4 από 9 - #63
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
00:47:08


13η Εβδομάδα - Μέρος 5 από 9 - #64
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
00:45:01


13η Εβδομάδα - Μέρος 6 από 9 - #65
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
00:42:23


13η Εβδομάδα - Μέρος 7 από 9 - #66
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
00:42:19


13η Εβδομάδα - Μέρος 8 από 9 - #67
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
00:41:30


13η Εβδομάδα - Μέρος 9 από 9 - #68
Τα Πρώ́τα Τρία Λεπτά́ της Ζωής του Σύ́μπαντος. Μια σύ́ντομη αναδρομή́ στη δομή του Σύ́μπαντος και τη χρονική του εξέ́λιξη στα πρώ́τα τρί́α λεπτά της ζωής του. Η Θερμοκρασί́α Υποβά́θρου. Το Πληθωριστικό Σύ́μπαν.
00:42:14


© 2021 Υπολογιστικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κρήτης